ALGEMENE VOORWAARDEN & LEVERINGSCONDITIES 

Deze Algemene Voorwaarden en Leveringscondities zijn van toepassing op alle, zowel mondelinge- als schriftelijke opdrachtverstrekkingen en/of overeenkomsten welke Real Entertainment met derden is overeengekomen c.q. heeft afgesloten.

 I DEFINITIES. 

 1.     Onder “OPDRACHTGEVER” wordt verstaan: degene die een opdracht voor het engageren van artiesten  musici heeft verstrekt ten behoeve van een optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie aan Real Entertainment.
 2.     Onder “BOEKINGSOVEREENKOMST/ONDERTEKENDE OFFERTE” wordt verstaan: de overeenkomst tot het doen van optreden door artiesten en musici, waarbij de ene partij (Real Entertainment) zich jegens zijn opdrachtgever verbindt tot optreden in door de opdrachtgever ter beschikking te stellen accommodatie. In plaats van “BOEKINGSOVEREENKOMST/ONDERTEKENDE OFFERTE” wordt in het dagelijks verkeer ook gesproken van ‘contract’.
 3.     Onder “ARTIEST” wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten, musici,  of danseressen alsmede iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest, musicus, of danseres dan wel namens een groep van artiesten en/of musici alsmede danseressen.
 4.     Onder “ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD” wordt verstaan: kostuums, rekwisieten, apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek)instrumenten etc. voor het optreden benodigd.
 5.     Onder “PLAATS VAN OPTREDEN” wordt verstaan: de door Real Entertainment met de opdrachtgever overeengekomen locatie voorzien van de benodigde faciliteiten om het optreden plaats te doen vinden.
 6.     Onder “TIJDSTIP VAN OPTREDEN” wordt verstaan: de door Real Entertainment  met de opdrachtgever overeengekomen datum en tijdstippen voor het optreden.

II  GELDIGHEID EN TOEPASSELIJKHEID. 

De Algemene Leveringsvoorwaarden van Real Entertainment zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van Real Entertainment samenhangend met het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit zoals overeengekomen en/of vastgelegd in een AANBIEDING, BOEKINGSOVEREENKOMST, door of in opdracht van Real Entertainment ten behoeve van de OPDRACHTGEVER wordt verricht.

III OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN. 

 1.     Alle door Real Entertainment gedane aanbiedingen en/of offertes zowel mondelinge als schriftelijke zijn vrijblijvend.
 2.     Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 15 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op door de OPDRACHTGEVER verstrekte gegevens en verdere informatie alsmede de geopteerde diensten van derden.
 3.     Real Entertainment is gehouden binnen een maximale termijn van 14 (veertien) dagen deze opdracht van de OPDRACHTGEVER schriftelijk in tweevoud vast te leggen in een BOEKINGSOVEREENKOMST  waarin tenminste is opgenomen de locatie, datum en tijdstippen van het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit, de soort en aard van de te leveren prestatie, de overeengekomen prijs en andere met de dienstverlening verbandhoudende technische/organisatorische zaken.
 4.     De OPDRACHTGEVER dient het origineel van de BOEKINGSOVEREENKOMST, binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst ondertekend aan Real Entertainment terug te sturen. Ingeval van minderjarigheid dient medegetekend te worden door één van de ouders of voogden.  Het feit, dat de kopie van de BOEKINGSOVEREENKOMST niet ondertekend door de OPDRACHTGEVER geretourneerd is, kan nimmer dienen tot bewijs, dat de opdracht door de OPDRACHTGEVER niet aan Real Entertainment is verstrekt.
 5.     Wanneer Real Entertainment het origineel, door de OPDRACHTGEVER ondertekend, niet binnen 7 (zeven) dagen na verzending door Real Entertainment aan de OPDRACHTGEVER retour ontvangen heeft, dan heeft Real Entertainment, behoudens haar recht op nakoming van de BOEKINGSOVEREENKOMST, het recht de OPDRACHTGEVER telefonisch en/of schriftelijk te manen de opgestelde BOEKINGSOVEREENKOMST p.o. te retourneren en de OPDRACHTGEVER telefonisch en/of schriftelijk te wijzen op de verstrekte opdracht voor het opstellen van een BOEKINGSOVEREENKOMST.  Real Entertainment heeft daarbij het volledige recht om de OPDRACHTGEVER te houden aan de opgestelde en verzonden BOEKINGSOVEREENKOMST en het nakomen van het voldoen van de hierin opgenomen TOTALE VERGOEDING.
 6.     Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke BOEKINGSOVEREENKOMST als voormeld afwijken, zijn slechts geldig, indien zij door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.

 IV  EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDERWERK. 

Kosten die ontstaan doordat de OPDRACHTGEVER in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de BOEKINGSOVEREENKOMST mogelijk te maken, worden door Real Entertainment als extra kosten bij de OPDRACHTGEVER in rekening gebracht. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door OPDRACHTGEVER worden verlangd. Tot minderwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die in de overeenkomst zijn begrepen en die niet door de OPDRACHTGEVER worden verlangd. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Real Entertainment daarmede tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

 V   BEPALINGEN MET BETREKKING TOT  OPTREDENS. 

 1.     De OPDRACHTGEVER verklaart met de prestaties van de geboekte ARTIEST,  alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend  te zijn.
 2.     De OPDRACHTGEVER verklaart ermee bekend te zijn dat ARTIEST en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden. Voorts verklaart de OPDRACHTGEVER ermee bekend te zijn dat de ARTIEST en betrokken technici recht hebben op het gebruiken van een eenvoudige warme maaltijd, wanneer een optreden langer dan vier (4) uur duurt en/of de ARTIEST en betrokken technici door zijn/hun reistijd geen kans heeft/hebben gehad om voorafgaand aan het optreden een warme maaltijd te nuttigen.
 3.     De OPDRACHTGEVER garandeert: a.     Dat de toegang tot de ruimten waarin Real Entertainment en door haar ingeschakelde derden moeten werken onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voorgang kan vinden;
 4.     dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn, waar de ARTIEST zich kan kleden en waar de ARTIEST kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen;
 5.     dat er zonder schriftelijke toestemming van Real Entertainment geen geluids- en beeldopnamen van het optreden zullen worden vervaardigd;
 6.     dat door Real Entertainment ter beschikking gesteld publiciteitsmateriaal van de ARTIEST en het gebruik daarvan uitsluitend zijn gericht op het bekend maken van het optreden.
 7.     Real Entertainment draagt er zorg voor, dat de ARTIEST tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig is met al hetgeen voor het optreden nodig is.
 8. Het door Real Entertainment met de OPDRACHTGEVER vooraf besproken en schriftelijk vastgelegde TIJDSTIP VAN OPTREDEN van de ARTIEST is bindend. Wanneer de OPDRACHTGEVER tijdens de uitvoering van het optreden een verzoek doet het gemelde einde te verschuiven, is het Real Entertainment gerechtigd het verzoek te weigeren of het als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging van het optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

 VI EXTRA BEPALINGEN MET BETREKKING TOT FESTIVITEITEN EN/OF EVENEMENTEN. 

1.Bemiddeling. Real Entertainment is gerechtigd bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen als intermediair gebruik te maken van diensten van derden.

 1. Derden. Onder derden worden onder meer verstaan personen zoals, bands, orkesten, danseressen en andere groepen die een dienst leveren van artistieke aard.
 2. Prestaties van derden. De OPDRACHTGEVER verklaart met de prestaties van derden, als de soort of aard van de gecontracteerde prestaties, volledig bekend te zijn.
 3. Consumpties en warme maaltijden. Het door Real Entertainment aan de OPDRACHTGEVER vooraf besproken en/of opgegeven aantal personen, waarop als onderdeel van het evenement een opdracht tot het verstrekken van spijzen en dranken betrekking heeft, is bindend.
 4. Aanvang- en eindtijd. De door de OPDRACHTGEVER aan Real Entertainment vooraf gemelde tijden van aanvang en einde van het evenement of festiviteit zijn bindend. Wanneer de OPDRACHTGEVER tijdens de uitvoering van het evenement of festiviteit het verzoek aan Real Entertainment of derden doet het gemelde einde te verschuiven, is Real Entertainment of de gecontracteerde ‘derde partij’ gerechtigd naar eigen inzicht het verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te accepteren. In sommige gevallen zijn de voorwaarden en condities opgenomen in de Aanvullende Voorwaarden & Condities van het opgestelde contract. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk en de vergoeding daarvoor.

VII AANVULLENDE BEPALINGEN. 

1.Vrijwaring en garanties. Real Entertainment staat er voor in na mondelinge opdrachtverstrekking en/of bij de ondertekening van de BOEKINGSOVEREENKOMST door de OPDRACHTGEVER door generlei verplichtingen verhinderd  te zijn om de organisatie en uitvoering van het concert, optreden, festiviteit en/of evenement na te komen en de overeengekomen en verlangde dienst te leveren.

 1. Annulering van de mondelinge opdrachtverstrekking en/of het afgesloten contract. a.     Bij annulering van de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten BOEKINGSOVEREENKOMST door de OPDRACHTGEVER, waarbij geen sprake is van een overmachtssituatie, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 100% van hetgeen de OPDRACHTGEVER bij de uitvoering van hetgeen mondeling is  overeengekomen.
 2.     Bij annulering van de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten BOEKINGSOVEREENKOMST door de OPDRACHTGEVER is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de OPDRACHTGEVER bij de uitvoering van het in het contract gestelde had moeten betalen.
 3.     De bij artikel a en b genoemde percentages vervallen bij annuleringen die binnen 2 (twee) weken voorafgaand aan een optreden plaatsvinden. In dat geval geldt altijd een annuleringssom van 100%.
 4. Onuitvoerbaarheid en overmacht. a.     Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de in de mondelinge opdrachtverstrekking gemaakte en/of afgesloten BOEKINGSOVEREENKOMST staande afspraken, ten gevolge van omstandigheden, die Real Entertainment bij het aangaan daarvan niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen deze te wijzigen in een mondelinge opdrachtverstrekking en/of BOEKINGSOVEREENKOMST dat wel juist en volledig kan worden nagekomen.
 5.     Indien de mondelinge opdrachtverstrekking en/of afgesloten BOEKINGSOVEREENKOMST  niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht – behoudens in geval van overmacht – de mondelinge opdrachtverstrekking teniet te doen, of de afgesloten BOEKINGSOVEREENKOMST te ontbinden. In dat geval is de OPDRACHTGEVER gehouden aan Real Entertainment de in verband met de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte of verschuldigde kosten volledig te vergoeden. Deze vergoeding bedraagt maximaal de tijdens de mondelinge opdrachtverstrekking en/of afgesloten BOEKINGSOVEREENKOMST overeengekomen vergoeding. In geval slechts een bepaald deel van hetgeen in de mondelinge opdrachtverstrekking en/of het afgesloten BOEKINGSOVEREENKOMST is overeengekomen, niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit punt, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel daarvan ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 6.     In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.
 7.     Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn; – gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten oproer en muiterij; – een van overheidswege afkondiging van nationale rouw; – ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest;
 8.     In geval van overmacht zal de OPDRACHTGEVER aan Real Entertainment nog gedurende 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven om haar verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
 9.   Indien de overmachtstoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de OPDRACHTGEVER en Real Entertainment het recht de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten BOEKINGSOVEREENKOMST als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. Zij dienen in dat geval de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een eventueel gedane aanbetaling zal dan door Real Entertainment worden terugbetaald, minus 25% op de overeengekomen hoofdsom voor de te leveren dienst, te bezien als compensatie voor gedane werkzaamheden. Indien nog geen (aan)betaling heeft plaatsgevonden, dan is de OPDRACHTGEVER 25% op de overeengekomen hoofdsom aan Real Entertainment verschuldigd, te bezien als compensatie voor gedane werkzaamheden.

VIII  PRIJZEN. 

Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van personen, materialen, vervoerskosten, organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, c.q. van de totstandkoming der BOEKINGSOVEREENKOMST.

 IX   BETALINGEN. 

 1.     De OPDRACHTGEVER is gehouden Real Entertainment onder aftrek van eventuele vooruitbetalingen, te betalen binnen twee weken na opdrachtverstrekking, edoch uiterlijk 2 dagen vóór het  optreden, festiviteit of evenement. Een afwijkende betalingsconditie moet schriftelijk zijn vastgelegd.
 2.     De presentatie van de eindfactuur –indien er spraken is van meer/minderwerk of extra kosten- zal uiterlijk binnen 5 dagen na het concert, optreden, festiviteit, evenement of theaterproductie plaatsvinden. De betaling hiervan dient binnen 14 dagen te geschieden.

 X KLACHTEN. 

Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de BOEKINGSOVEREENKOMST. Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door de OPDRACHTGEVER bij Real Entertainment slechts geldend worden gemaakt door onverwijlde mondelinge melding en vervolgens daarna schriftelijke indiening binnen acht (8) dagen na uitvoering van de BOEKINGSOVEREENKOMST. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde problemen.

 XI AANSPRAKELIJKHEID. 

Real Entertainment zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Real Entertainment kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de OPDRACHTGEVER een onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Real Entertainment voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de OPDRACHTGEVER aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Real Entertainment die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Real Entertainment voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van éénmaal het bedrag van de TOTALE VERGOEDING bij een BOEKINGSOVEREENKOMST.

 XII GESCHILLEN. 

 1.     Alle geschillen, die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de aanbieding of BOEKINGSOVEREENKOMST ontstaan tussen Real Entertainment en de OPDRACHTGEVER, zullen worden gebracht bij de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement, waar Real Entertainment is gevestigd.
 2.     De OPDRACHTGEVER is gerechtigd de vordering in te stellen bij de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement van de woon/vestigingsplaats van de OPDRACHTGEVER of de vestigingsplaats van diens jurist.
 3.     Op alle voorwaarden waarop de aanbieding, BOEKINGSOVEREENKOMST geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing

BEL NU

i

OFFERTE AANVRAAG

w

WHATSAPP 24/7